Bestemmingsplan buitengebied

In oktober 2009 is het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld van de gemeente Graafstroom.

Wat viel ons op:

Het is een behoudend bestemmingsplan. Geen nieuwe ontwikkelingen, maar ook geen zaken die aangepakt worden.

Er mogen in het buitengebied alleen bedrijven zich vestigen die geen lawaai en/of verkeersoverlast veroorzaken.

In de oorspronkelijke versie was  maar voor één bedrijf het mogelijk om zich op één perceel te vestigen. Dat is later uit het bestemmingsplan gehaald om dat het niet te handhaven zou zijn.

 Wel geldt dat de cumulatieve overlast niet hoger mag zijn, dan ware er één bedrijf gevestigd.

Goudriaan valt in een cultuurhistorisch topgebied. Dat heeft o.a. te maken met de ontginningsgeschiedenis en het agrarisch erfgoed. 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn niet alle cultuurhistorische zaken meegenomen. 

Er is onvoldoende deskundigheid aanwezig bij het gemeentelijk apparaat.

 De mogelijkheden voor het parkeren van vrachtwagens wordt nu officieel toegestaan. Per perceel mogen twee vrachtwagens worden geparkeerd.

 

Welke argumenten hebben wij ingebracht?

Wij kunnen de toestemming om twee vrachtwagens te parkeren niet plaatsen met de aanleg van het grote terrein bij Schelluinen (Rom-S).  Dat terrein is – volgens de website van Rom-S (www.rom-s.nl) bedoeld om vrachtwagens daar bewaakt te laten parkeren om de dorpen te ontlasten. Deze argumenten zijn helaas niet door de Raad van State gehonoreerd.

Bestaande bedrijfsbebouwing mag met maximaal 10% van de vloeroppervlakte worden vergroot. Omdat de maximale hoogte volgens het bestemmingsplan 10 meter mag zijn, zou een schuur met een hoogte van 4 meter hoog worden vervangen door een schuur van 10 meter hoog.  Dat betekent toch een flinke volumevergroting. 

We hebben erop aangedrongen om de vergroting maximaal 10% van de inhoud te laten zijn. Deze argumenten zijn overgenomen in het bestemmingsplan. 

Bestemmingsplan kleine kernen

Als stichting hebben wij gereageerd op het  voorontwerp bestemmingsplan kleine kernen, en met name de plannen voor de kern Goudriaan. Zo is het ons opgevallen dat er nog drie percelen aan de Noordzijde gekenmerkt worden als perceel met bedrijfsactiviteiten terwijl er uitsluitend gewoond wordt. Wellicht kan de bestemming gewijzigd worden. 

We hebben gepleit dat de woonwijken dezelfde aanduiding krijgen. In het voorontwerp bestemmingsplan blijft de situatie rond het voormalig raadhuis Goudriaan/Ottoland ongewijzigd. Betekent dit dat het pijplijnproject voormalig Raadhuis Goudriaan/Ottoland, waarin voorzien wordt dat er in het oude Raadhuis appartementen en niet nader genoemde voorzieningen  worden gerealiseerd, van de baan is ?  Ook de herinrichting van de openbare ruimte = overkluizing van de Goudriaan wordt niet vermeld en dit rare idee is dus waarschijnlijk verlaten. 

Verder geeft dit voorontwerp geen duidelijkheid over de status van drukkerij de Groot en het inmiddels ingediende projectplan. Voor de contourwijziging was de uitbreiding van drukkerij de Groot over de Wetering in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied gewijzigd in groen. Deze uitbreiding had als functie uitsluitend parkeren. Voor eigen bedrijf? Nu is deze uitbreiding binnen de contour van de kern geplaatst, en wordt deze uitbreiding als bedrijf gekenmerkt. Er is geen functiebeperking meer. Is dit niet in tegenspraak  met eerdere provinciale bepaling ?  Drukkerij de Groot werd in eerdere plannen gekenmerkt als categorie 3 in de Staat van Inrichtingen. En kon niet gevestigd zijn op het huidige terrein. Hoe is die situatie vertaald naar de huidige situatie, en  kloppen de thans  vermelde categorieën ? Zo wordt de SBI code 2222 niet vermeld in de functievermenging. Drukkerij de Groot wordt nu gekenmerkt in het voorontwerp als een grote drukkerij. Wat betekent deze typering ? Is dit bedrijf  inmiddels niet veel te groot om in de kern Goudriaan gevestigd te zijn ? 

De diverse voetgangersbruggetjes over de Goudriaan staan vermeld op het kaartje (= de verbeelding van Goudriaan). Volgens de definities van voorontwerp bestemmingsplan zijn het bouwwerken. Waarom dan deze bruggetjes niet vermelden ? Wie zijn de eigenaren van de bruggetjes en dus verantwoordelijk voor de staat van onderhoud en veilig gebruik van de bruggetjes ? 

Het perceel van de timmerfabriek Bos wordt weergegeven in de feitelijke situatie. Betekent dit er afgezien wordt van de verplaatsing van de timmerfabriek en nieuwbouw ter plaatse ?