Welkom op de website van Mooi Goudriaan: 10-10-2014


Er is in de tussentijd veel gebeurd, maar ook veel op de lange baan geschoven.

Zoals u dagelijks kunt zien is nog altijd niet duidelijk wat er met het terrein van Zuidzijde 125 (‘Siem de Vos’) gaat gebeuren. Tegen de rechter gaf de nieuwe eigenaar de Haas aan, dat de panden snel (binnen hooguit 2 weken d.d. september 2009) gesloopt moesten worden om zijn bedrijf te kunnen uitoefenen. Dat was meer dan 5 jaar geleden.

Destijds is slechts de eeuwenoude woonboerderij gesloopt en staan de foeilelijke verfomfaaide loodsen nog steeds overeind, afgesloten door een naargeestig hek. De sloop was dus alleen maar bedoeld om te voorkomen, dat de boerderij alsnog zou worden bestemd tot cultuurhistorisch monument.

Er vindt al jaren geen bedrijfsactiviteit plaats.

Het bouwplan voor een bedrijfsverzamelgebouw is volgens de gemeente van de baan.

Het tweede plan voor 4 bedrijven lijkt alle procedures met succes te hebben doorlopen, omdat de gemeente plotseling van mening was, dat er op 1 terrein meerdere bedrijven zijn toegestaan. Meer dan 50 jaar lang was dat niet het geval.

Enige bouwactiviteit of verdere sloop is echter nog steeds niet waargenomen.

 

Diepvriesgebouw

Er zijn niet zoveel functionerende diepvrieshuisjes in Nederland. Voorzover bekend is er nog een werkend diepvrieshuisje in het Utrechtse Zijderveld en dat betekent dat samen met het diepvriesgebouw in Goudriaan dit de laatste twee van Nederland zijn.

Het diepvriesgebouwtje in Goudriaan is dan ook terecht een gemeentelijk monument.

Achter het huisje is inmiddels een zogenaamde berging verrezen, waarvan het doel onduidelijk is. Wij waren van mening dat het graslandje achter het gebouwtje vrij gehouden moest worden van bebouwing om het monument beter tot zijn recht te laten komen.

Helaas valt het diepvrieshuisje nu in het niet bij de enorme ‘berging’ er pal achter.

 

Bouw grote bedrijfshal van 17 meter hoog in de polder

De Groot Drukkerij gaat een pand van 60 meter lang, 17 meter hoog en 50 meter breed in Goudriaan plaatsen. Dit pand komt te staan achter de drukkerij in het landelijk gebied voorbij de wetering, wat nu in gebruik is als parkeerplaats.

De welstandscommissie schrijft over dit pand in 2007: Het plan, op deze wijze opgezet, vormt geen uitgangspunt voor een positieve beoordeling. Het plan is daarop aangepast, maar dat heeft wel de 17 meter hoge daken tot gevolg gehad.

De uitbreiding van De Groot Drukkerij is op het laatste moment bijgevoegd in het bestemmingsplan kernen. (vastgesteld 15 februari 2012).

Er loopt nog een beroepsprocedure van ons bij de Raad van State. De rechtszaak is 16 november a.s. gepland.

De gigantische uitbreiding in tijden van economische crisis, is wars van de ontslagen die reeds hebben plaatsgevonden. De toename van de verkeersdruk met vrachtwagens zal in geheel Goudriaan merkbaar zijn en voor nog meer gevaar gaan zorgen voor alle inwoners en hun kinderen op de veel te smalle toegangswegen.

 

Bestemmingsplannen

Ook bij de nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en de kernen hebben we onze stem laten horen.

Bij het geschetste toekomstbeeld van Goudriaan blijkt de oude nieuwbouw te worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw met als projectnaam Wetering II.

Niet duidelijk is of de nieuwe huizen huur- of koopwoningen zijn.

 

Uitbreiding timmerfabriek gebrs. Bos

We hebben 2 bijeenkomsten bijgewoond, waarvoor omwonenden en belanghebbenden waren uitgenodigd om de uitbreiding te bespreken. De verplaatsing van de timmerfabriek naar een industrieterrein, waar B&W al jaren vol van was, bleek al 6 jaar van de baan te zijn, zodat de door de gemeente ontvangen subsidie van 400 duizend euro van de provincie voor het terrein van ‘de melkweg’ besteed lijkt aan een luchtballon.

Deels komt de uitbreiding in de plaats van de te verwijderen loods langs de Zuidzijde.

Op verzoek van de aanwezigen is de hoogte van de nieuwbouw aangepast aan de hoogte van het bestaande deel, zodat de helling van de daken niet meer gelijk zal zijn. Ook werden enige andere verzochte aanpassingen meegenomen.

Hoewel er op het terrein geladen en gelost zal worden, is het verkeerscirculatie-probleem van de vrachtwagens nog niet opgelost.