23-3-2010 

Ontwikkelingen op Zuidzijde 125

Er is een nieuw bouwplan voor Zuidzijde 125. In plaats van de grote verzamelloods is er nu een plan voor de bouw van 4 bedrijfswoningen met 2 loodsen. Iedere woning heeft zijn eigen loodsdeel.

De woningen worden uitgevoerd in bruin/rode baksteen, de ramen hebben een roedeverdeling en de huizen hebben groene luiken. De huizen zijn 7,5 meter hoog.

De loodsen hebben elk een afmeting van 18 meter bij ca. 22 meter, zijn 9 meter hoog en worden uitgevoerd in zwart gepotdekseld damwandprofiel wat de uitstraling heeft van een gepotdekselde schuur.

 

Er kunnen bezwaren worden ingediend op dit plan.

Dit kunt u zelf doen, maar dat kan Mooi Goudriaan ook voor u doen.

 

Als er dorpsbewoners zijn die willen dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd om de plannen te bekijken / te bespreken dan kan dit gemeld worden op onderstaand e-mail adres.

 

Overkluizing Goudriaan

In de gemeentebegroting voor 2010-2013 heeft de gemeente Graafstroom € 300.000 gereserveerd voor een overkluizing van de Goudriaan ter hoogte van het voormalige gemeentehuis.

Wij gaan proberen te achterhalen wat deze plannen inhouden en houden u hiervan op de hoogte.

 

De doelstellingen van Mooi Goudriaan:

Goudriaan is van oorsprong een dorp met een agrarische karakter en dat moet gehandhaafd blijven. Dat willen wij doen in overleg met de inwoners.

 

Mooi Goudriaan is:

 1. Vóór herontwikkeling van boerderijen.

Tegen sloop van boerderijen (wel of geen monument).

 1. Vóór kleinschalige bedrijven die het woonklimaat niet aantasten.

Tegen bedrijven die geluids- en verkeersoverlast veroorzaken.

3. Vóór instandhouding van het huidige slagenlandschap.

Tegen bedrijventerreinen in Goudriaan.

4. Vóór goede verlichting voor een veilig gevoel.

Tegen overbodig gebruik van licht.

5 Vóór ‘streekeigen’ bebouwing.

Tegen panden die niet passend zijn in onze omgeving (zgn. verrommeling)

 

Onze doelstelling willen wij bereiken door:

 • Ons aan te sluiten bij verenigingen/stichtingen met dezelfde doelstelling.

 • In overleg te treden met besluitvormers, zoals gemeenteraadsleden, burgermeester en wethouders, leden van de provincie en leden van de Tweede Kamer.

 • Deel te nemen aan inspraakrondes.

 • Alternatieven aan te dragen voor verrommelde plekken in het dorp en daar - indien nodig - financiers voor te zoeken.

 

Steun ons om het agrarische karakter van Goudriaan te behouden en wordt donateur door een bijdrage van € 5,- te storten op Rabobank 1101.11.540 t.n.v. Stichting Mooi Goudriaan.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">redaktie@mooigoudriaan.nl


Nieuwsbrief nummer 4: Zuidzijde 125 25 november 2009

 

 

Sloop van de boerderij

De oplettende Goudrianer heeft het al gezien, men is druk bezig met de ontmanteling van het terrein op de Zuidzijde 125 en van de boerderij is niet zoveel meer over.

 

We hebben de bestuurders van Graafstroom helaas niet weten te overtuigen dat de boerderij het waard was om te bewaren voor het dorp.

 

Dit is vooral jammer omdat we een koper hadden gevonden voor de boerderij.

Een landelijke organisatie, die als doel heeft bedreigd agrarisch erfgoed te kopen en te restaureren, had belangstelling voor de boerderij op de Zuidzijde 125, zelfs toen de boerderij al voor een deel was gesloopt.

 

We hebben de eigenaar op de hoogte gesteld, dat we een koper hadden gevonden, maar deze heeft daar niet op gereageerd.

 

 

De vervolgstappen

De monumentencommissie heeft de boerderij gewaardeerd met 5,5 punten.

 

Onroerend goed met een waardering van 6 punten en hoger is een gemeentelijk monument. Een gemeentelijk monument en een rijksmonument zijn beschermd tegen sloop.

 

Alles wat tussen de 0 punten en de 6 punten wordt gewaardeerd, krijgt als predicaat “cultuurhistorisch waardevol”. Dat betekent geen bescherming tegen sloop, maar wel dat er hoge welstandseisen aan vervangende nieuwbouw worden gesteld.

 

In de directe omgeving van Zuidzijde 125 staan drie gemeentelijke monumenten en een rijksmonument.

We gaan er op toezien dat de ontwikkelingen op dit terrein recht doen aan deze omgeving.

 

Een passende invulling voor deze omgeving zou wonen kunnen zijn, in combinatie met werken.

Belangrijk is dat alles past binnen het beleid van de gemeente.

 

Dat betekent dat bedrijvigheid :

     Niet tot teveel verkeer leidt over wegen die daarvoor ongeschikt zijn.

     Past in de maat van het dorp. Niet alleen wat activiteiten betreft, maar ook qua gebouwen.

     Rekening houdt en uitgaat van maatschappelijk ondernemen.

     Een goede aanvulling is op het dorp.

 

 

Mooi Goudriaan

 

1-10-09

Boerderij Zuidzijde 125. 

 

Beste dorpsgenoten.

 

Zoals u allen heeft kunnen waarnemen is er sinds de laatste nieuwsbrief wel het een en ander gebeurd rond de boerderij Zuidzijde 125.

 

Ondanks het feit dat de bouwvergunning voor het bedrijfsverzamelgebouw door de gemeente is ingetrokken, heeft de gemeente toch een sloopvergunning afgegeven.

In tegenspraak met de door de burgemeester beloofde samenwerking met de Vereniging Mooi Goudriaan (inmiddels Stichting) zijn wij van het voornemen hiertoe niet op de hoogte gesteld.

Pas toen de sloopvergunning al was verzonden zijn een aantal omwonenden op donderdagmiddag vlak voor vijven telefonisch hierover geïnformeerd. De volgende dag waren betrokkenen op het gemeentehuis en B&W niet bereikbaar.

 

De door ons bij de Rechtbank Dordrecht aangevraagde Voorlopige Voorziening betreffende het verzoek door omwonenden tot schorsing van de sloop van de woonboerderij op Zuidzijde is helaas afgewezen op 23 september jongstleden.

De gronden zijn pas op 29 september door ons ontvangen.

We hebben op 23 september dezelfde dag aktie genomen door namens de Stichting Mooi Goudriaan opnieuw bezwaar in te dienen tegen de sloop en een voorlopige voorziening aangevraagd per dezelfde datum aangezien de monumentencommissie niet akkoord is met de afwijzing tot gemeentelijk monument en wij het op een paar punten ook niet eens waren met de uitspraak, vanwege onjuiste door gemeente verstrekte gegevens.

Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente als bouwjaar 1900 noemde, terwijl de boerderij naar schatting rond 250 jaar oud is. We dachten dat dit automatische schorsing van de sloop zou opleveren tot de zitting, maar de rechter zag op 28 september geen reden voor een voorlopige schorsing en een nieuwe zitting omdat er op dat moment geen nieuwe feiten zouden zijn.

Op 29 september belde de rechtbank ons met de medeling dat er de volgende dag 30 september toch een zitting zou plaatsvinden. Op deze zitting bleek dat de sloper was begonnen zonder te hebben voldaan aan de regels, op grond waarvan de gemeente de sloop in een laat stadium heeft stilgezet. Het asbest was niet verwijderd, de melding was niet korrekt, er was tevoren geen type B-asbest inventarisatie uitgevoerd en er was geen hek geplaatst. Bovendien waar de nutsvoorzieningen (gas, water enz.) niet afgesloten.

De rechter gaf opdracht aan de gemeente hem op 1 oktober te melden, wat de voorzitter van de monumentencommissie met de wethouder op 30 september in overleg had besproken. Gezien de stillegging zag de rechter geen reden om de sloop nu tijdelijk te schorsen en hij doet daarom al op 6 oktober uitspraak.

 

Het gebouw is inmiddels half gesloopt, maar er zijn nog steeds kansen voor herstel door ver- en nieuwbouw. De monumentencommissie van de gemeente Graafstroom zal in een spoedvergadering de zaak opnieuw bekijken op basis van de juiste gegevens en richtlijnen. Wij houden u op de hoogte.

Inmiddels heeft het Kontakt een onvolledig en onjuist artikeltje geplaatst over de gang van zaken rond de illegale sloop. Een van onze bestuursleden is hierin met naam en toenaam in connectie gebracht met poging tot doodslag.

Het Kontakt was op de hoogte van het feit dat er getuigen waren die het verhaal van de slopers kunnen ontkrachten. De auteur van het artikel heeft een en ander niet geverifieerd. De politie heeft ons bij navraag namelijk medegedeeld dat er bij de politie geen aangiftes terzake zijn gedaan.

Wij nemen dit dermate hoog op, dat er aanklachten wegens smaad tegen het Kontakt zullen komen. Bovendien eisen wij een zodanige rectificatie dat er sprake is van zuivering van alle blaam.

 

Voor een korrekt verslag van de gebeurtenissen rond de sloop verwijzen wij naar de bijlage van deze Nieuwsbrief.

 

 

 

 28-7-09

Boerderij Zuidzijde 125.  

 

De stand van zaken :

Er zijn vanuit Goudriaan 100 handtekeningenbinnengekomen. De meeste handtekeningen komen uit het lint van Goudriaan, maar ook uit de nieuwbouw. Niet alleen de “import” heeft gereageerd, maar ook Goudrianers die hier al minimaal 5 generaties wonen.

 

Door de media aandacht hebben ook inwoners uit andere dorpen gereageerd. We hebben die niet meegeteld. Er kwam zelfs een steunbetuiging uit Honduras!.

 

Het alternatief:

Op onze website (www.mooigoudriaan.nl) staat een alternatief voor de locatie Siem de Vos, Het altenatieve plan is vakkundig ontworpen door Jan Terlouw.

De boerderij moet worden opgeknapt en kan worden verdeeld in 3 wooneenheden. De lelijke bijgebouwen –op 1 monumentale schuur achter de boerderij na – worden in dit plan gesloopt en er voor in de plaats worden achter de boerderij 2 x 2-onder-1-kapwoningen gebouwd in de stijl van een wagenloods. De extra woningen zullen nodig zijn om de restauratie van de boerderij te financieren.

 

De monumentenlijst:

Het is de bedoeling om de boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Op de vergadering van de monumentencommissie is ook de boerderij Zuidzijde 125 besproken. Het oordeel was dat de boerderij monumentwaardig is. Een stap in de goede richting.

Heeft u nog oude foto’s van Zuidzijde 125, beschrijvingen van hoe het er daar vroeger uit zag of weet u nog hoe het er vroeger uitzag?

Aarzel niet en laat het ons weten. Hoe meer hoe beter !!!!!!! Ook voor de restauratie komt dit goed van pas!

 

De bouwvergunning en de sloopvergunning

Eén van de reacties die we hebben gehoord was; “waarom zou ik tekenen tegen de sloop en tegen zo’n bedrijfsverzamelgebouw? Een kind kan toch zien dat zoiets hier helemaal niet hoort? Ze krijgen toch geen toestemming van de gemeente.”

 

Laten we die mensen vooral uit de droom helpen. Als er niet massaal een reactie uit de Goudriaanse bevolking was geweest, had er al 3.000m2 bedrijfsverzamelgebouw gestaan met 2 verdiepingen er op.

 

Het goede nieuws is dat we donderdag 9 juli te horen hebben gekregen dat de commissie van bezwaarschriften ons in het gelijk heeft gesteld en dat de gemeente Graafstroom dit besluit heeft overgenomen. De bouwvergunning is ingetrokken!

 

Tot Slot

We willen nogmaals iedereen bedanken die deze actie heeft ondersteund en we houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

 

MOOI GOUDRIAAN

9-4-09 

Boerderij Zuidzijde 125. 

 

Beste mededorpsbewoners.

Allereerst ontzettend bedankt ! We hadden niet verwacht zoveel reakties te ontvangen.

Inmiddels hebben we 89 handtekeningen binnen en zijn er nog diversen beloofd.

 

Hoe het begon:

Door 4 gezinnen werd elk afzonderlijk formeel bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning voor een bedrijfsverzamelgebouw op de Zuidzijde 125. Ook bleek, dat daarvoor de boerderij moest worden gesloopt om plaats te maken voor een enorme puist.

Na afloop van de zitting van de bezwarencommissie op 3 maart hebben we het idee opgevat om de vereniging Mooi Goudriaan op te richten, ter bevordering van de leefbaarheid van Goudriaan. Als eerste actie wilden we meer bekendheid geven aan de sloop van de boerderij, omdat ons was gebleken, dat vrijwel niemand daarvan op de hoogte was en we meer kans van slagen zouden hebben met de steun van onze medebewoners in Goudriaan.

Op 17 maart zijn er flyers in 300 Goudriaanse brievenbussen gestopt met het verzoek een of meerdere handtekeningen aan ons te retourneren tegen de sloop gericht.

De respons is voor Goudriaanse begrippen overweldigend !

 

Wat is er inmiddels gebeurd?

 • Er is een website gemaakt : www.mooigoudriaan.nl

 • Er is een brief aan de gemeenteraad geschreven, die op vrijdag 27 maart bij alle raadsleden thuis is bezorgd.

 • Op de raadsvergadering van maandag 30 maart hebben we ingesproken en onze ideeen toegelicht. Er werden diverse vragen gesteld door PVDA, SGP, VVD en CU :

-Waarom is de gemeenteraad niet ingelicht ?

-Is het niet strijdig met de afspraken om bedrijven naar bedrijventerreinen te verplaatsen?

-Is dit pand geen monument ? In 1992 stond de boerderij nog op een historische lijst.

-Kunnen we dit nog stoppen of kunnen we een ander terrein aanbieden ?

 • Woensdag 1 april (geen grap) voerden we een gesprek met de Burgemeester en wethouder Heijkoop over de sloop van de boerderij en over de vestiging van zo’n groot bedrijf in het dorp. De burgemeester en wethouder gaven aan dat het beleid van de gemeente erop gericht is om bestaande bedrijven uit de lintbebouwing te dirigeren.

Dat zou niet gelden voor nieuwe bedrijven.

Eerst moet de bezwarencommissie uitspraak doen en dan zal het college beslissen wat er gaat gebeuren. Ook in een 2e fase moet er nog voldaan worden aan diverse technische zaken, zoals genoeg parkeerplaatsen. Er is nog geen aanvraag voor een sloopvergunning ingediend.

Als het plan rond is, wil B&W een inspraakavond voor de bevolking houden.

 • We halen de voorpagina van De Vonk.

 • Radio Rijnmond heeft een radioverslag gemaakt, uitgezonden op 2 april.

 • TV Rijnmond heeft mooie beelden gemaakt van Goudriaan en interviews met bewoners uitgezonden in het nieuws van 3 en 4 april.

 

Wilt u volgende nieuwsbrieven via email ontvangen, dan kunt u uw email-adres doorgeven aan onze redaktie op de site.

Op de site is ook een mogelijkheid om het handtekeningen-formulier af te drukken. Als u ons wilt steunen, doe dat nu ! OP NAAR DE 100 !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stop de Sloop van ons Cultuurhistorisch Erfgoed. Behoud Boerderij Zuidzijde 125!

Ondergetekende steunt hiermee de actie Behoud Boerderij Zuidzijde 125

Naam: ……………………………………………………

Adres: …………………………………………………… Handtekening: ..................................................